PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Procedury COVID-19

 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie poradni

 • W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • Rodzice dziecka lub pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
 • Do poradni przychodzą tylko umówieni na wizytę interesanci mając zakryte maseczką nos i usta.
 • Po wejściu do właściwego pomieszczenia obowiązuje dezynfekcja dłoni, pod nadzorem pracownika poradni.
 • Wizyty osób zainteresowanych są umawiane na konkretny dzień i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w szczególności, że w umówionym dniu powinny się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną, być zaopatrzone we własne przybory do pisania i komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów wymaganych do sprawy (wnioski do pobrania dostępne w zakładce DRUKI).
 • W przypadku wystąpienia przeszkód, w szczególności stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie oczekiwania na umówioną wizytę, rodzice lub pełnoletni uczeń powinni powiadomić o tym fakcie telefonicznie specjalistę poradni, z którym uzgodnili jej termin i ponownie podjąć kontakt telefoniczny, po ustąpieniu przeszkody.
 • W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem sekretariatu. Pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem minimum 2 m odległości między sobą.
 • W poradni obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez pracowników, w trakcie obsługiwania interesantów z wyłączeniem sytuacji uzasadnionych.
 • Osoby przybyłe z zewnątrz obowiązane są przez cały pobyt w poradni do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem:
  1. dziecka do ukończenia 4 roku życia;
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju,  zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust,
  3. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
 • Oczekujący na przyjęcie korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.
 • W gabinecie jednorazowo może przebywać tylko jeden specjalista poradni i rodzic lub badane dziecko, lub pełnoletni uczeń.