PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Objęcie pomocą psych.- ped. w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Procedura wydawania opinii w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szczecińskich publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych.

 

1. Rejestracja na konsultację w poradni.

2. Konsultacja dla rodzica/pełnoletniego ucznia:

 • wywiad dotyczący ucznia,
 • poinformowanie o procedurze, w tym o wymaganych dokumentach,
 • wydanie formularza wniosku o opinię w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,
 • rejestracja na badania u specjalistów poradni.

3. Weryfikacja wniosku oraz dołączonej dokumentacji (patrz uwagi końcowe):

4. Badania specjalistyczne w poradni po wcześniejszej rejestracji.

5. Przeprowadzenie przez poradnię analizy funkcjonowania ucznia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami lub pełnoletnim uczniem (na terenie poradni w trybie rozprawy) – udokumentowanej protkołem.

6. Wydanie opinii w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej śćieżki kształcenia.

 

W/w opinia zawiera dodatkowo zalecenia dla nauczycieli:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym,
 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, nie dłużej niż jeden rok szkolny,
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniająccych funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

2. Do wniosku dołącza się dokumentację określającą:

 • trudności w funkcjonowaniu ucznua w przedszkolu lub szkole,
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucnia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym,
 • w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty przyjęcia wniosku, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach do 60 dni.

Poradnia właściwa: opinie wydawane są zgodnie z rejonizacją poradsni (teren działania).

Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

Uwagi:

W/w forma pomocy dotyczy uczniów realizujących:

 • obowiązek szkolny, których stan zdrowia umożliwia uczęszczanie na zajęcia
 • objętych w danym roku szkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

W/w forma nie dotyczy uczniów:

 • objętych kształceniem specjalnym,
 • objętych indywidualnym nauczaniem,
 • nie objętych w danym roku szkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną (np. uczniowie początkowych klas każdego etapu edukacyjnego),
 • dla których okres realizacji w/w formy pomocy nie gwarantuje uzyskania zamierzonych efektów, np. ilość czasu do zakończenia zajęć w roku szkolnym lub do zakończenia tapu edukacyjnego.

 

DRUKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE OPINII - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE