PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Komunikat w sprawie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Kutratorium Oświaty w Szczecinie.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,
osób kierujących inną formą wychowania przedszkolnego!

Przypominamy, że na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami), dyrektor odpowiednio publicznego i niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, wydaje rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację sporządza się (na wzorze MEN-I/74) i wydaje w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Ze względu na obecną sytuację należy przede wszystkim brać pod uwagę czasokres, w którym dzieci faktycznie uczęszczały do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, tj. do 11 marca 2020 r.

Decyzję w sprawie sposobu przekazania rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, przy zachowaniu wymogów dotyczących zwłaszcza bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, podejmuje dyrektor odpowiednio publicznego i niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego.