PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych i klas 1 szkół podstawowych.

Drodzy Rodzice. Poniżej znajdują się informacje na temat naboru do przedzszkoli i klas pierwszych wraz z terminami przeprowadzenia postępowania rektutacyjnego. Nabór odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

NABÓR

PORTAL EDUKACYJNY

 

 

ZARZĄDZENIE NR 24/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2020 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248),
zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 

 L.P  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  09.03.-27.03.2020r.  17.08.-20.08.2020r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  30.03.-14.04.2020r.  21.08.-25.08.2020r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakfalifikowanych.  21.04.2020 r. do godz. 15.00  26.08.2020r.
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia  22.04. -24.04.2020r.  27.08.2020r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  27.04.2020r. do godz. 15.00  28.08.2020r.

 

W załączniku poniżej zamieszczono informacje do pobrania o zmienionej procedyurze rekrutacji w związku z koronawirusem rozprzestrzeniającym się w Polsce.

 

ZMIENIONE ZASADY REKRUTACJI - POBIERZ