PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Każdemu dziecku na wniosek rodziców można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny,w którym dziecko kończy 7 lat, a dzieciom niepełnosprawnym do 9. roku życia, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka (art. 36 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.