PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021.

Drodzy rodzice. Poniżej zamieszczmy informację o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z najważniejszymi terminami.

(na podstawie: Zarządzenie nr 2/2020Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).)

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
  • złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 

od 21 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020 r., II termin: 15 - 17 czerwca 2020 r.

  • przeprowadzenie sprawdzianiu uzdolnień kierunkowych
  • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
  • przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)

 

od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. - Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

13 lipca 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatów niezakfalifikowanych

 

od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

 

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

O przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punktów, na którą składają się:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • oceny z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej
  • punkty dodatkowe

 

Wynik egzaminu przedstawiony w procentach:

  1. z języka polskiego i z matematyki – mnoży się przez 0,35;
  2. z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;

2) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;

3) za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;

4) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;

5) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Zasady przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach i konkursach znajdziesz na stronie KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE